سخن روز

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند

تقویم
1403
خرداد
سه شنبه
1
جناب آقای امیرحسین فرصت    رئیس هیأت مدیره
جناب آقای علی امین صدری       مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سرکار خانم مریم جعفر پیشه     نایب رئیس هیأت مدیره
جناب آقای امیر شهریار فیض     عضو هیأت مدیره
جناب آقای مقصود صدری           عضو هیأت مدیره
(به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران)
جناب آقای مصطفی سلیمی         عضو هیأت مدیره
(به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران)
جناب آقای ولی پور علی                عضو هیأت مدیره
(به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب)